דוגמא למטלה - הגשת קובץ - או טקסט מקוון-ניתן לנסון ולתרגל הגשה

נא להגיש את התשובה לתרגיל 1